Asmens duomenų apsauga

Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

 1. Bet kokia pirkėjo informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:
  1. Sėkmingai apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
  2. Sumažinti pirkėjo laiko sąnaudas pirkimo proceso metu.
  3. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  4. Įvykdyti kitus sutartinius šalių įsipareigojimus, numatytus šiose taisyklėse.
 2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
 3. Ratuvarztai.lt  parduotuve vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  6. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
   1. Duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;
   2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
   3. Ratuvarztai.lt  parduotuvė yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus;